Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 10 tháng 7, 2019

Bên cạnh vẫn có đường.

Lão hòa thượng hỏi tiểu hòa thượng:

“Nếu bước lên trước một bước là tử, lùi lại một bước là vong, con sẽ làm thế nào?”

Tiểu hòa thượng không hề do dự đáp:

“Con sẽ đi sang bên cạnh”.

Bài học rút ra:

Khi gặp khó khăn, đổi góc độ để suy nghĩ, có lẽ sẽ hiểu ra rằng: Bên cạnh vẫn có đường.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét